Menu
home
>>
(Scenic) ตัดหญ้า2ข้างทางถนนสวยงาม สายบร.4026

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสาย บร.4026  แยก ทล.2074  บ้านแคนดงอำเภอคูเมือง แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content