Menu
home
>>
กิจกรรมด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย (Safe)

วันที่  30  มิถุนายน  2563  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เข้าดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร  ถนนสาย บร.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2074–บ้านโนนสวรรค์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content