Menu
home
>>
กิจกรรมด้านปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่ 30  มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง  ถนนสายบร.2040  แยกทล.24– บ้านโนนสมบูรณ์   อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content