Menu
home
>>
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางสวยงาม (Scenic)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ ได้ดำเนินการงานจราจรสงเคราะห์  โดยดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง  ถนนสายบร.3020  แยกทล.348 – บ้านโนนสุวรรณ  อำเภอนางรอง, โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางและความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

Scroll Up Skip to content