Menu
home
>>
ตัดหญ้าสองข้างทางถนนสวยงาม สาย บร.3061(Scenic)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสาย สาย บร.3061  แยก ทล.219-บ้านโนนจำปา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content