Menu
home
>>
กิจกรรมด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย (Safe) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

วันที่  26  มิถุนายน  2563  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าดำเนินการด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย  (Safe) ซ่อมไฟฟ้า สาย บร.5025 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 –บ้านกระสัง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content