Menu
home
>>
ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social)

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ ได้ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม (MOU) ก่อนดำเนินการก่อสร้างถนน โดยจัดประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อมต่อ ถนนสายบร.3020 แยกทล.348 – บ้านโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์

Scroll Up Skip to content