Menu
home
>>
กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic)

วันที่  21  พฤษภาคม  2563  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ดำเนินการด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณไหล่ทาง งานตัดหญ้าเส้นทางสาย บร.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 –บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง, ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content