Menu
home
>>
กิจกรรมด้านปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่  21  พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ ได้ดำเนินการหยอดยางอุดรอยแตกร้าวผิวทางลาดยาง  ถนนสายบร.2040  แยกทล.24  –    บ้านโนนสมบูรณ์   อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก           และปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content