Menu
home
>>
กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic) ป้ายเถื่อน

วันที่ 26 มีนาคม 2563  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ดำเนินการด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม เข้าดำเนินการเก็บป้ายผิดกฎหมายเนื่องจากป้ายรุกล้ำเขตทางและบดบังทัศนียภาพสองข้างทางเส้นทางสาย บร.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 218 – บ้านกุง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

Scroll Up Skip to content