Menu
home
>>
กิจกรรมด้านอื่น ๆ : ตัดหญ้าสองข้างทาง

วันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสาย ถนนสาย บร.3005  แยก ทล.219 –บ้านหัวฝายอำเภอสตึก,แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content