Menu
home
>>
“ Service” ด้านการปรับปรุงผิวจราจร

วันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง

เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรซ่อมบำรุงปกติทางลาด ถนนสาย บร.4046 แยก ทล.2061– บ้านบง

อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content