Menu
home
>>
กิจกรรมด้านการปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่ 25 มีนาคม 2563  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร (Service)  ถนนสาย บร.4032  แยกทางหลวงหมายเลข 2378 – บ้านห้วยราช อำเภอสตึก, ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content