Menu
home
>>
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย (SAFE)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่

ได้ดำเนินการงานจราจรสงเคราะห์ โดยดำเนินการปรับปรุง GUARD RAIL  ถนนสายบร.2016        แยกทล.24 – บ้านดอนอะราง อำเภอนางรอง, หนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางและความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

Scroll Up Skip to content