Menu
home
>>
“ Service” ด้านการปรับปรุงผิวจราจร

วันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง

เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรซ่อมบำรุงทางเชื่อมถนนสาย บร.4031 แยก ทล.2061 – บ้านนาโพธิ์

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content