Menu
home
>>
( SURE ) การเดินทางอย่างมั่นใจ : ทาสี หลัก กม.สายบร. 3061

วันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง

ดำเนินการปรับปรุง ทาสี หลัก กม. ถนนสาย บร.3061 แยกทล.219-บ้านโนนจำปา อำภเอสตึก , จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content