Menu
home
>>
กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic)

วันที่  22  กันยายน  2563  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ดำเนินการด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช  บริเวณไหล่ทาง ทางสาย บร.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 –บ้านกระเดื่อง    อำเภอประโคนชัย, เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content