Menu
home
>>
กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic) งานตัดหญ้า

วันที่  22  กันยายน 2563  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ดำเนินการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

Scroll Up Skip to content