Menu
home
>>
(Service) ปรับปรุงผิวจราจร

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย บร.5030 แยก บร.5024 – บ้านดอนดู่ อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content