home

กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic)

วันที่ 19 กันยายน  2561  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เข้าดำเนินการปรับปรุงงานจราจรสงเคราะห์ ถนนสาย บร.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2445-บ้านจันดุม อำเภอประโคนชัย, พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย              ในการเดินทาง  

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 10:00

กิจกรรมด้านการปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่ 19 กันยายน 2561  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร(Service)ซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ถนนสาย บร.4057  แยกทางหลวงหมายเลข 2445 – บ้านโคกตะโก อำเภอประโคนชัย, เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 10:00

กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic) งานตัดหญ้า

วันที่  19  กันยายน  2561  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ดำเนินการด้านการปรับปรุงและพัฒนาทำความสะอาดบริเวณบ้านพักส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 09:15

กิจกรรมด้านปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่ 19 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง ถนนสายบร.2004 แยกทล.24 – บ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอนางรอง, ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทาง  

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 09:00

ด้านการปรับปรุงผิวจราจร (Scenic)

วันที่ 18 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ ได้ดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำ โดยดำเนินการขุดและวางท่อระบายน้ำ เนื่องจากเกิดพายุฝนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณข้างทาง ถนนสายบร.2016 แยกทล.24 – บ้านดอนอะราง อำเภอนางรอง, หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนและความสะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทาง  

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 16:30

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

วันที่  18  กันยายน  2560 นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์แบบดอกสุพรรณิการ์ ต่อเบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เพื่อใช้ในพิธี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายอนุสรณ์  แก้วกังวาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 18 ก.ย. 2560 11:47

ข่าวทั้งหมด
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2/2561 โครงการการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

วันที่ 11  กันยายน 2561  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย   เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ครั้งที่2/2561  โครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่ารอบปราสาท          พนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งประชุมร่วม 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอประโคนชัย  มีผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน 

 

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 14:45

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่  31  สิงหาคม  2561   แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเทพนคร  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 13:30

ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่  31  สิงหาคม  2561   แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แนวคิด “สร้างเครือข่ายความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”  รุ่นที่ 3/2561 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น   โดยมีนายมานพ สุสิงห์    รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท     เป็นประธานในพิธี  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุบลราชธานี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

 

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 11:00

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยหน้าโรงเรียน

วันที่  31  สิงหาคม  2561   แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์    ร่วมกับนักเรียนจราจรทางหลวงชนบทของโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู  ดูแลความสะดวกด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองและรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองย่างหมูสายทาง บร.2003– บ้านโคกสว่าง   อำเภอหนองกี่,หนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังสร้างวินัยจราจร.

 

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 09:00

เตรียมพื้นที่รับเสด็จ

วันที่  29  สิงหาคม  2561  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เตรียมพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่  ตำบลหนองโดน   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 15:30

คมนาคม ไรทุจริต

คมนาคม ไร้ทุจริต

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:15

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

 

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 12:00

การตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2561

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่

รับการตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ทาง  ทช. (ส่วนภูมิภาค)  ประจำปีงบประมาณ  2561 ครั้งที่ 2 จากคณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาค

เพื่อให้การกำกับติดตามและประเมินผลเอกลักษณ์ทาง ทช. สัมฤทธิ์ผลต่อไป

 

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 08:30

รับการประเมินเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

วันที่  23  สิงหาคม  2561   แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์   รับการประเมินเอกลักษณ์ ทช.  (ส่วนภูมิภาค)   ประจำปีงบประมาณ  2561  ครั้งที่  2 เพื่อให้การกำกับติดตามและประเมินผลเอกลักษณ์สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามมาตราฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด

 

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 15:30

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเตรียมการรับเสด็จ

วันที่  23  สิงหาคม  2561  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ   ลงพื้นที่   เพื่อติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่  ตำบลหนองโดน   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 14:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home