home

ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร. ๕๐๒๘ แยก บร. ๔๐๑๓ - บ้านโคกว่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , ละหานทราย

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นายบัญชา  บวรชาติ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ร่วมกับเจ้าหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสาย บร. ๕๐๒๘ แยกบร.  ๔๐๑๓ - บ้านโคกว่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , ละหานทราย วันอังคารที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

วันที่ : 10 ก.พ. 2559 18:00

ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร. ๕๐๒๔ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ – บ้านหนองบัวลอง อำเภอนาโพธิ์

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นายบัญชา  บวรชาติ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก  สาย บร. ๕๐๒๔ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ - บ้านหนองบัวลอง  อำเภอนาโพธิ์ วันจันทร์ที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่ : 08 ก.พ. 2559 15:30

ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร. ๓๐๔๘ แยก ทล. ๒๒๖ – บ้านห้วยราช อำเภอเมือง , ห้วยราช

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นายบัญชา  บวรชาติ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรห้วยราช  อำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก   สาย บร. ๓๐๔๘ แยก  ทล.  ๒๒๖ – บ้านห้วยราช  อำเภอเมือง,ห้วยราช วันจันทร์ที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่ : 04 ก.พ. 2559 11:30

ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นางจำนง  ปานาหะ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๙    โดยมีนายเสรี  ศรีหะไตร  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมนารายบรรทมสินธุ์ วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙  

วันที่ : 04 ก.พ. 2559 11:30

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานของ ท่านรองอธิบดีฯ กฤชเทพ สิมลี

นายกฤชเทพ  สิมลี  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลงาน  รับฟังปัญหา อุปสรรค  ของหมวดบำรุงทางหมวดชนบทประโคนชัย , หนองกี่ โดยมีนายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย , หนองกี่  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับการตรวจติดตามงาน  ณ  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย , หนองกี่  วันพุธที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙   

วันที่ : 04 ก.พ. 2559 11:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home