home

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดบุรีรัมย์

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข  ๙  ดี  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติในการพิจารณา  คัดเลือก  และประเมินผลแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข  ๙  ดีฯ โดยมีนายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานการประชุม  วันจันทร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙

วันที่ : 26 เม.ย. 2559 16:30

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู ตลอดพระชนม์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย  โดยมีนายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  วันจันทร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙

วันที่ : 25 เม.ย. 2559 15:45

ขทช.บุรีรัมย์ ประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมข้าราชการ  ประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการของกลุ่ม  ส่วน  และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง , ประโคนชัย , หนองกี่  เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนและการคาดการณ์งบประมาณที่จะได้รับ งานบำรุงปกติ  ๒๕๕๙  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ๒๕๕๙  เร่งรัดการรายงานผลงานก่อสร้างในระบบติดตามงานของผู้บริหารกรม  เร่งรัดการจัดซื้อ / จัดจ้างงบเหลือจ่าย  ๒๕๕๙  และผลการช่วยเหลือภัยแล้ง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ณ  ห้องประชุมชั้น  ๒  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  วันศุกร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙

วันที่ : 22 เม.ย. 2559 16:30

ขทช.บุรีรัมย์ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  และนายสุวิทย์  คะเลารัมย์ หัวหน้าหน่วยชุดซ่อมฯแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้ง  ๒ / ๒๕๕๙  เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีนายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙

วันที่ : 22 เม.ย. 2559 16:30

รดน้ำขอพร สงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  เนื่องในวันสงกรานต์  ปีใหม่ไทย  ๒๕๕๙  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   วันพุธที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

วันที่ : 21 เม.ย. 2559 09:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home