home

ประชุมโครงการการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีการวัดคลื่นไหวสั่นสะเทือนแบบ ๓ มิติ

เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม    ๒๕๕๘    นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายบัญชา  บวรชาติ  ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ  ๓  มิติ  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 07 พ.ค. 2558 17:15

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท

เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง  ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย  ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ เข้าร่วมประชุมผ่าน ระบบ  Video  Conference  ณ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  ๕ (นครราชสีมา)  จ.  นครราชสีมา

วันที่ : 07 พ.ค. 2558 17:15

ประชุมผู้บริหาร

เมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  และ  ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง  ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย  ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่  ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหารระดับสูง  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  ๕  ณ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  ๕  (นครราชสีมา)  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 07 พ.ค. 2558 17:15

หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เข้าซ่อมแซมสาย บร. ๔๐๓๒

นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ มอบหมายให้หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าซ่อมแซมถนนสาย  บร.  ๔๐๓๒  แยก  ๒๓๗๘ – เทศบาลตำบลห้วยราช  อำเภอสตึก,ห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 07 พ.ค. 2558 17:00

ตรวจติดตามงานซ่อมถนนสาย บร. ๓๐๕๗

นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าตรวจติดตามงานซ่อมถนนสาย  บร ๓๐๕๗    แยก ทล. ๒๑๙ – บ้านโคกตะโก  อำเภอประโคนชัย,อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 07 พ.ค. 2558 17:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home