home

ประชุมคณะกรรมการ “โครงการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

วันที่ : 26 มี.ค. 2558 16:00

นางจำนง ปานาหะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญ เข้ารับฟังเสียงประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยร่วมกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

วันที่ : 26 มี.ค. 2558 16:00

นายบัญชา บวรชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอประโคนชัย ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

วันที่ : 26 มี.ค. 2558 16:00

เข้าร่วมประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Swot Analysis ) ณ ห้องประชุมสำนักทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

วันที่ : 26 มี.ค. 2558 15:45

นายเฉียบวุฒิ อ่อนยิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ณ วัดบ้านโพธิ์ศรีสุข เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ : 26 มี.ค. 2558 15:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home