home

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 12:15

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 12:15

ตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลงบพิเศษปี 2558

เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นายสุนันท์  ปานาหะ  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  และนายโสภา  ลาบุตร  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่   เข้าตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลงบพิเศษปี  ๒๕๕๘  ณ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  ๕  (นครราชสีมา)

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 16:45

แขวงทางหลวงชนบทต้านภัยแล้ง

เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายสมัย  ปามุทา    ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหวงชนบทพุทไธสง  พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยการแจกน้ำชาวบ้าน บ้านพะไล  ม. ๒, ม.๑๒  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 16:30

พิธีปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และโดยมีนายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 16:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home